അടയ്ക്കുക

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കാസറഗോഡ് ജില്ല – ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ സൗത്ത് വില്ലേജിൽ എൽ.സി.നം.262 ൽ (ഒളവറ ഗേറ്റ്) റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമാണത്തിന് വേണ്ടി RFCTLARR ആക്ട് പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായ 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കാസറഗോഡ് ജില്ല – ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ സൗത്ത് വില്ലേജിൽ എൽ.സി.നം.262 ൽ (ഒളവറ ഗേറ്റ്) റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമാണത്തിന് വേണ്ടി RFCTLARR ആക്ട് പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായ 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – കാസറഗോഡ് ജില്ല – ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ സൗത്ത് വില്ലേജിൽ എൽ.സി.നം.262 ൽ (ഒളവറ ഗേറ്റ്) റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമാണത്തിന് വേണ്ടി RFCTLARR ആക്ട് പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായ 4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 21/04/2022 കാണുക (207 KB)