അടയ്ക്കുക

ബി‌ആർ‌ഡി‌സി ഹൌസ് ബോട്ട് ടെർ‌മിനലിനായുള്ള സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം നടത്തുന്നതിന് ഏജന്‍സിയെ നിയമിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്

ബി‌ആർ‌ഡി‌സി ഹൌസ് ബോട്ട് ടെർ‌മിനലിനായുള്ള സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം നടത്തുന്നതിന് ഏജന്‍സിയെ നിയമിച്ചുള്ള ഉത്തരവ്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ബി‌ആർ‌ഡി‌സി ഹൌസ് ബോട്ട് ടെർ‌മിനലിനായുള്ള സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം നടത്തുന്നതിന് ഏജന്‍സിയെ നിയമിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് 11/02/2020 കാണുക (47 KB)