അടയ്ക്കുക

കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജലസംഭരണി നിർമ്മാണം പെരുംബള വില്ലേജ് – സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്

കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജലസംഭരണി നിർമ്മാണം പെരുംബള വില്ലേജ് – സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജലസംഭരണി നിർമ്മാണം പെരുംബള വില്ലേജ് – സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 13/11/2020 കാണുക (2 MB)