അടയ്ക്കുക

അന്തിമ എസ്‌ഐ‌എ റിപ്പോർട്ട് – കിൻ‌ഫ്രയ്‌ക്കായി ജങ്ക് യാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ

അന്തിമ എസ്‌ഐ‌എ റിപ്പോർട്ട് – കിൻ‌ഫ്രയ്‌ക്കായി ജങ്ക് യാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
അന്തിമ എസ്‌ഐ‌എ റിപ്പോർട്ട് – കിൻ‌ഫ്രയ്‌ക്കായി ജങ്ക് യാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 20/04/2021 കാണുക (6 MB)