അടയ്ക്കുക

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖകള്‍

Filter Document category wise

ഫില്‍റ്റര്‍

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 – വാർഡ് റിസർവേഷൻ 22/02/2021 കാണുക (273 KB)
കിൻ‌ഫ്രയ്‌ക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- കണ്ണൂർ വില്ലേജ് – എസ്‌ഐ‌എ കരട് റിപ്പോർട്ട് 11/02/2021 കാണുക (929 KB)
ബിആർഡിസിക്കായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – നിലേശ്വർ വില്ലേജ് – എസ്.ഐ.എ പഠനം അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 09/02/2021 കാണുക (5 MB)
കിൻ‌ഫ്രയ്‌ക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ- കണ്ണൂർ വില്ലേജ് – ഫോം നമ്പർ 4 വിജ്ഞാപനം 09/02/2021 കാണുക (96 KB)
ബിആർഡിസിക്കായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ -നിലേശ്വർ വില്ലേജ് – ഫോം നമ്പർ 4 വിജ്ഞാപനം 09/02/2021 കാണുക (307 KB)
പിഡബ്ല്യുഡിക്കായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – നിലേശ്വർ-എഡത്തോഡ് റോഡ് – 11 (1) വിജ്ഞാപനം 09/02/2021 കാണുക (442 KB)
പിഡബ്ല്യുഡിക്കുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – തെക്കിൽ-അലട്ടി റോഡ് – 11(1) വിജ്ഞാപനം 09/02/2021 കാണുക (361 KB)
കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജലസംഭരണി നിർമ്മാണം പെരുംബള വില്ലേജ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – 11(1) വിജ്ഞാപനം 09/02/2021 കാണുക (361 KB)
കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജലസംഭരണി നിർമ്മാണം തെക്കില്‍ വില്ലേജ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ – 11(1) വിജ്ഞാപനം 09/02/2021 കാണുക (358 KB)
കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജലസംഭരണി നിർമ്മാണം പെരുംബള വില്ലേജ് – സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം – അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് 13/11/2020 കാണുക (2 MB)