അടയ്ക്കുക

ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ഇ-മെയില്‍ : ddksdfish[at]gmail[dot]com
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
Mobile No : 9496007034
Landline No : 04994202537