അടയ്ക്കുക

ജില്ലാതല ഓഫീസര്‍മാര്‍

വകുപ്പുകളനുസരിച്ച് ഡയറക്ടറി തരംതിരിക്കുക

ഫില്‍റ്റര്‍

ജില്ലാതല ഓഫീസര്‍മാര്‍
പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ Mobile No Landline No Fax No വിലാസം
ഫുഡ്(അസിസ്റ്റന്റ് കോംമിസ്സിനെർ ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ) ഫുഡ്(അസിസ്റ്റന്റ് കോംമിസ്സിനെർ ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ) distfood@gmail.com 8943346194 04994256257
ആർടിഒ കാസർഗോഡ് ആർടിഒ കാസർഗോഡ് kl14@keralamvd.gov.in 04994255290
ലേബർ ഓഫീസ് ലേബർ ഓഫീസ് dlokasargod@gmail.com 04994256950
പോലീസ് മേധാവി പോലീസ് മേധാവി 04994257401
പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ dpoksgd.spb@kerala.gov.in 04994255313
പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ 04994230102
പി ഡബ്ല്യൂ ഡി (റോഡുകൾ) ഇ ഇ പി ഡബ്ല്യൂ ഡി (റോഡുകൾ) ഇ ഇ eerdksd@gmail.com 04994230304
സപ്ലൈ ഓഫീസ്, (ഡി.എസ്.ഒ) സപ്ലൈ ഓഫീസ്, (ഡി.എസ്.ഒ) dsoksd@gmail.com 04994255138
ജില്ലാ ട്രഷറി ജില്ലാ ട്രഷറി dtoksd2001@gmail.com 04994255181
ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസർ 9946105497