അടയ്ക്കുക

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം

ഈ വെബ്സൈറ്റ് രൂപകല്പന ചെയ്യുകയും, വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഇൻഫൊർമാറ്റിക്സ് സെന്ററും പരിപാലിക്കുന്നത് ജില്ലാ ഭരണകൂടം കാസര്‍ഗോഡ് , റവന്യൂ വകുപ്പ് , , കേരള സർക്കാർ ഉം ആണ്.
ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് dckas[at]kerala[dot]gov[dot]in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ വെബ് ഇൻഫൊർമേഷൻ മാനേജർക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്.
ഉള്ളടക്കം, രൂപകല്പന, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഫീഡ്ബാക്ക് വിഭാഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിലും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം:

ജില്ലാ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ഓഫീസർ
നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് സെന്റർ
ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ, സി  ഡി ബ്ലോക്ക്
കളക്ടറേറ്റ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
വിദ്യാനഗര്‍
കാസര്‍ഗോഡ് – 671123