അടയ്ക്കുക
 • എഴുത്തുകള്‍ കാണുന്നില്ല
 • എഴുത്തുകള്‍ കാണുന്നില്ല
ജില്ലാ കളക്ടര്‍, സജിത്ത് ബാബു ഐ എ എസ്
ഡോ. ഡി സജിത്ത് ബാബു ഐ എ എസ് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ & ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്

സംഭവങ്ങള്‍

ഇവന്റ് ഇല്ല
 • അനന്തപുരം ക്ഷേത്രം
  അനന്തപുരം തടാക ക്ഷേത്രം
 • അനന്തപുരം ക്ഷേത്രം
  അനന്തപുരം തടാക ക്ഷേത്രം
 • തെയ്യം
  തെയ്യം - പ്രചാരത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാന ആരാധന കലാ രൂപം

സഹായത്തിനുള്ള നമ്പർ

 • പൌരന്മാര്‍ക്കുള്ള ഫോണ്‍ സഹായ കേന്ദ്രം - 155300
 • ബാലസുരക്ഷാ സഹായനമ്പര്‍ - 1098
 • സ്ത്രീസുരക്ഷാ സഹായനമ്പര്‍ - 1091
 • ക്രൈം സ്റ്റോപ്പർ - 1090
 • റെസ്ക്യൂ ആൻഡ് റിലീഫ് കമ്മീഷണർ - 1070